EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


Občianske a spoločenské kompetencie v digitálnej ére
Vzdelávaním k udržateľnému rozvoju

Cieľom kurzu je poskytnúť informácie o tom, ako sa ekonomický rast a sociálny progres môžu vyvíjať zároveň s dôslednou ochranou životného prostredia. V prvej časti sú zadefinované hlavné črty udržateľného rozvoja. Ďalej sú preberané spôsoby, ako môže byť dosiahnutý udržateľný rozvoj v budúcnosti na konkrétnych príkladoch udržateľného správania občanov zverejneného na internete. Zdá sa, že inovatívna a inteligentná produkcia posilní udržateľný rozv...

Do kurzuObčianske a spoločenské kompetencie v digitálnej ére
Zvyšovanie povedomia o otvorenej vláde

Tento kurz predstavuje koncept otvorenej vlády ako predpoklad modernej demokracie. Otvorenosť vlády dáva šancu občanom zúčastňovať sa na tvorbe politiky a pre vládu vytvára príležitosť budovať si dôveru občanov. Tradičné spôsoby interakcie s vládou sa menia vďaka zavedeniu moderných technológií. Používanie IKT môže podporiť sociálne začlenenie, ale to závisí od rozšírenia technológií a digitálnej gramotnosti. Vzhľadom na to, že dnešný svet je čora...

Do kurzuDigitálne zručnosti
Kreatívne využitie digitálnych technológií

Tento modul by vám mal pomôcť posilniť vašu kreatívnu stránku a vybaviť vás súborom základných a praktických nástrojov, ktorými môžete začať tvoriť a stavať na nich. Prvá časť ponúka informácie o kľúčových stránkach, ktoré ovplyvňujú váš úspech pri kreatívnom používaní IT nástrojov. Druhá časť ozrejmuje niekoľko nástrojov, s ktorými môžete začať tvoriť a meniť vaše nápady na realitu. Poslednú, tretiu časť ponúka pohľad na najdôležitejšie stránky o...

Do kurzuDigitálne zručnosti
Práca s informáciami

V tomto kurze nájdete niekoľko zaujímavých nápadov ako prezerať, hľadať a filtrovať dáta na internete, ako aj nejaké tipy ako využiť internet čo najlepšie. ...

Do kurzuDigitálne zručnosti
Digitálne zručnosti

V tomto kurze nájdete základné informácie o digitálnych zručnostiach a hlavne sa naučíte, ako čo najlepšie využiť smartfóny. Nájdete tu aj niektoré poznatky o digitálnej komunikácii a digitálnom obsahu, ktoré sú užitočné pre komunikáciu prostredníctvom digitálneho obsahu....

Do kurzuDigitálne zručnosti
Riešenie problémov
Interakcia prostredníctvom digitálnych technológií

V tomto kurze predstavíme koncept netikety na internete a jeho pravidlá. V druhej časti predstavíme niekoľko tipov a odporúčaní na ochranu vašich zariadení a napokon v poslednej časti budeme skúmať niektoré zaujímavé možnosti zdieľania založené na digitálnych riešeniach....

Do kurzuRiešenie problémov
Identifikácia problému: ako rozpoznať pravý problém. Definovať okolnosti, súvislosti a cieľ.

Cieľom tohto modulu je vysvetliť účastníkom, čo znamená riešiť problémy vo všeobecnosti a v digitálnom prostredí, ako rozpoznať najbežnejšie technické problémy a ich možné riešenia. Toto by mohlo zlepšiť počítačové zručnosti účastníkov. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je kurz rozdelený do dvoch štruktúrovaných častí. Prvá časť vysvetľuje, ako treba rozumieť výrazom „riešenie problému“ a tiež definuje vedomostné úrovne užívateľských zručností v d...

Do kurzuZmysel pre iniciatívnosť
Riešenie problémov
Plán aktivít a manažment projektu

Kurz poskytuje informácie, ktoré sú dôležité vo vzťahu k manažmentu projektu, projektovému cyklu a plánovaniu aktivít. 1. časť poskytuje úvod do manažmentu projektu a plánovania aktivít. Uvádza všeobecné informácie a definície. 2. časť informuje o projektovom cykle a jednotlivých fázach tohto cyklu. 3. časť poskytuje informácie o efektívnom plánovaní aktivít projektu a o dôležitosti a prínosoch harmonogramu aktivít pre projekt. ...

Do kurzuZmysel pre iniciatívnosť
Riešenie problémov
Zamestnanosť, samostatná zárobková činnosť a podnikanie

Cieľom tohto kurzu je priblížiť všeobecný koncept EÚ zameraný na financovania a podporu samo-zamestnania. Poskytuje tiež prehľad programov EÚ centrálne riadených Európskou komisiou na podporu podnikania a spôsoby prístupu k programom a projektom podporeným z ESF. ...

Do kurzuZmysel pre iniciatívnosť
Digitálne zručnosti
Pracovné príležitosti na sociálnych sieťach

Cieľom kurzu je rozvinúť schopnosť písať proaktívne opisy v CV a hľadať príležitosti na trhu práce. Ďalej ukazuje kľúčové aspekty digitálneho hľadania zamestnania: bezprostrednosť komunikácie, identifikácia pracovných zdrojov, profilovanie zručností a kompetencií....

Do kurzu

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.