EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


27/02/2019[ Назад ]

Економска и Социјална Одржливост во Европа: AXESS Курсеви за обука достапни на ОЕР Платформа


AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост) е Европски Проект ко-финансиран од Еразмус Плус Програмата на Европската Комисија, Клучна Акција 2. Во проектот се вклучени 8 партнери од 7 држави (Белгија, Грција, Италија, Република Северна Македонија, Романија, Словачка и Шпанија), и цели кон развивање и потврдување на иновативни обуки за подобрување на дигиталните компетенции на нискоквалификувани возрасни во Европа, особено фокусирајќи се на возрасни жени.
Курсевите за обука се достапни на AXESS ОЕР Платформата - www.axesslearning.eu- и се составени од 10 модули на 7 јазици кои имаат за цел обука на целните групи за решавање на проблеми, распоред на време, користење на иновативна дигитална технологија, најдобро искористување на Интернет и паметни телефони, вработливост, барање работа преку социјални медиуми и други.
Партнерите ќе спроведат активности за Тест и Потврдување и ќе соберат повратни информации од целните групи, за курсевите постојано да се подобруваат.

За повеќе информации за проектот AXESS и ИРЗ
Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.