EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


25/03/2019[ Назад ]

Економска и Социјална Одржливост во Европа: AXESS Демо Видео Достапно!


Видео Упатството за AXESS платформата е онлајн и достапно на AXESS YouTube Каналот на https://www.youtube.com/watch?v=-L3fr7VSN_s. Видеото ја претставува целта на проектот, вклучените проектни партнери и придружните партнери, секциите за обука, студии на случај, листа на корисни зборови за подобро разбирање на самиот проект и секција за вести. Сите содржини се на: Англиски, Словачки, Грчки, Македонски, Италијански, Шпански и Романски.

AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост) вклучува 8 партнери од 7 држави (Белгија, Грција, Италија, Република Северна Македонија, Романија, Словачка и Шпанија). AXESS е Европски Проект ко-финансиран од Еразмус Плус Програмата на Европската Комисија, Клучна Акција 2, која има за цел развивање и потврдување на иновативни обуки за подобрување на дигиталните компетенции на нискоквалификувани возрасни во Европа, особено фокусирајќи се на возрасни жени.


За повеќе информации за проектот AXESS и ИРЗ:
www.irz.org.mk
info@irz.org.mk
Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.