EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


12/07/2019[ Назад ]

Втор AXESS настан за дисеминација одржан во Тетово, Македонија


На 12.07.2019, ИРЗ Тетово го организираше вториот настан за дисеминација во рамките на проектот AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост), Еразмус + Проект.
Настанот беше посетен од учесници од различни области: образование на возрасни, НВО, креатори на политики, локални чинители, граѓани од рурални и урбани средини.
МЕ претставуваше и „работилница за практичари“ за презентирање на практичната примена на модулите и платформата AXESS. Покрај сесијата за дисеминација (презентација на проектот, партнерите и сл.), ИРЗ ја претстави AXESS ОЕР платформата, симулираше неколку „кориснички групи“ за да ја разгледаат и да ја применат содржината.

Според учесниците настанот беше многу интересен и корисен.
Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.