EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

EEO GROUP


Ο ΕΕΟ GROUP είναι μια εταιρεία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξης εφαρμογών νέων τεχνολογιών, καθώς και παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, με εικοσαετη παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος της εταιρείας ΕΕΟ GROUP είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης για την κάλυψη των αναγκών στη διαχείριση κοινοτικών πόρων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους τομείς των ανθρώπινων πόρων και των νέων τεχνολογιών.

Η εταιρεία ΕΕΟ GROUP διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας EN ISO 9001:2008 για την Παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κατάρτισης προς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την εκπόνηση μελετών και ερευνών, καθώς και το σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών έργων, προγραμμάτων και έργων πληροφορικής (Φορέας Πιστοποίησης: EURO CERT).

Η σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και η άρτια στελέχωση της εταιρείας εγγυώνται την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη. Η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας ΕΕΟ GROUP, η οποία έχει καθιερώσει την εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων, βασίζεται στο ακόλουθο τετράπτυχο:

• Άριστη γνώση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
• Εξειδίκευση στα θεματικά αντικείμενα στα οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται
• Σύγχρονη υποδομή και στελέχωση από υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό
• Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του management consulting και παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στα ακόλουθα πεδία:

• Προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και αξιολόγησης
• Μελέτες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και επιχειρηματικών σχεδίων
• Μελέτες ολοκληρωμένης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
• Μελέτες πολεοδομικού/χωροταξικού σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
• Οργάνωση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
• Μελέτες αναδιοργάνωσης φορέων και οργανισμών
• Υπαγωγή ιδιωτικών επενδύσεων σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αναπτυξιακούς νόμους
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και εφαρμογών multimedia
• Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων με κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε μελέτες διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών

LΔιαβάστε περισσότερα
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του αντανακλούν μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση η οποία προέρχεται από πληροφορία εντός του περιεχομένου.