EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Ste tu prvýkrát? Pozrite si video sprievodcu o platforme!

Odporúčame vám využiť pracovný zošit AXESS, ktorý nájdete v každom kurze. Pomôže vám zamyslieť sa nad kurzom a lepšie si zapamätať, čo ste sa naučili! Otvorte si ho a nechajte sa viesť.
Majte na pamäti, že vaším hlavným cieľom je zlepšiť seba a svoj život tak, že využijete, čo ste sa naučili, namiesto mechanického zapamätávania si nejakých informácií (všetci vieme, že to nefunguje!) Ak dávate prednosť práci priamo v digitálnom formáte, nezabudnite si stiahnuť pracovný zošiť v .pdf formáte, do ktorého sa dá vpisovať a uložiť si ho po vyplnení.

Kurzy


Občianske a spoločenské kompetencie v digitálnej ére
Vzdelávaním k udržateľnému rozvoju

Cieľom kurzu je poskytnúť informácie o tom, ako sa ekonomický rast a sociálny progres môžu vyvíjať zároveň s dôslednou ochranou životného prostredia. V prvej časti sú zadefinované hlavné črty udržateľného rozvoja. Ďalej sú preberané spôsoby, ako môže byť dosiahnutý udržateľný rozvoj v budúcnosti na konkrétnych príkladoch udržateľného správania občanov zverejneného na internete. Zdá sa, že inovatívna a inteligentná produkcia posilní udržateľný rozv...

Do kurzuObčianske a spoločenské kompetencie v digitálnej ére
Zvyšovanie povedomia o otvorenej vláde

Tento kurz predstavuje koncept otvorenej vlády ako predpoklad modernej demokracie. Otvorenosť vlády dáva šancu občanom zúčastňovať sa na tvorbe politiky a pre vládu vytvára príležitosť budovať si dôveru občanov. Tradičné spôsoby interakcie s vládou sa menia vďaka zavedeniu moderných technológií. Používanie IKT môže podporiť sociálne začlenenie, ale to závisí od rozšírenia technológií a digitálnej gramotnosti. Vzhľadom na to, že dnešný svet je čora...

Do kurzuDigitálne zručnosti
Kreatívne využitie digitálnych technológií

Tento modul by vám mal pomôcť posilniť vašu kreatívnu stránku a vybaviť vás súborom základných a praktických nástrojov, ktorými môžete začať tvoriť a stavať na nich. Prvá časť ponúka informácie o kľúčových stránkach, ktoré ovplyvňujú váš úspech pri kreatívnom používaní IT nástrojov. Druhá časť ozrejmuje niekoľko nástrojov, s ktorými môžete začať tvoriť a meniť vaše nápady na realitu. Poslednú, tretiu časť ponúka pohľad na najdôležitejšie stránky o...

Do kurzuDigitálne zručnosti
Práca s informáciami

V tomto kurze nájdete niekoľko zaujímavých nápadov ako prezerať, hľadať a filtrovať dáta na internete, ako aj nejaké tipy ako využiť internet čo najlepšie. ...

Do kurzuDigitálne zručnosti
Digitálne zručnosti

V tomto kurze nájdete základné informácie o digitálnych zručnostiach a hlavne sa naučíte, ako čo najlepšie využiť smartfóny. Nájdete tu aj niektoré poznatky o digitálnej komunikácii a digitálnom obsahu, ktoré sú užitočné pre komunikáciu prostredníctvom digitálneho obsahu....

Do kurzuDigitálne zručnosti
Riešenie problémov
Interakcia prostredníctvom digitálnych technológií

V tomto kurze predstavíme koncept netikety na internete a jeho pravidlá. V druhej časti predstavíme niekoľko tipov a odporúčaní na ochranu vašich zariadení a napokon v poslednej časti budeme skúmať niektoré zaujímavé možnosti zdieľania založené na digitálnych riešeniach....

Do kurzuRiešenie problémov
Identifikácia problému: ako rozpoznať pravý problém. Definovať okolnosti, súvislosti a cieľ.

Cieľom tohto modulu je vysvetliť účastníkom, čo znamená riešiť problémy vo všeobecnosti a v digitálnom prostredí, ako rozpoznať najbežnejšie technické problémy a ich možné riešenia. Toto by mohlo zlepšiť počítačové zručnosti účastníkov. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je kurz rozdelený do dvoch štruktúrovaných častí. Prvá časť vysvetľuje, ako treba rozumieť výrazom „riešenie problému“ a tiež definuje vedomostné úrovne užívateľských zručností v d...

Do kurzuRiešenie problémov
Zmysel pre iniciatívnosť
Plán aktivít a manažment projektu

Kurz poskytuje informácie, ktoré sú dôležité vo vzťahu k manažmentu projektu, projektovému cyklu a plánovaniu aktivít. 1. časť poskytuje úvod do manažmentu projektu a plánovania aktivít. Uvádza všeobecné informácie a definície. 2. časť informuje o projektovom cykle a jednotlivých fázach tohto cyklu. 3. časť poskytuje informácie o efektívnom plánovaní aktivít projektu a o dôležitosti a prínosoch harmonogramu aktivít pre projekt. ...

Do kurzuRiešenie problémov
Zmysel pre iniciatívnosť
Zamestnanosť, samostatná zárobková činnosť a podnikanie

Cieľom tohto kurzu je priblížiť všeobecný koncept EÚ zameraný na financovania a podporu samo-zamestnania. Poskytuje tiež prehľad programov EÚ centrálne riadených Európskou komisiou na podporu podnikania a spôsoby prístupu k programom a projektom podporeným z ESF. ...

Do kurzuDigitálne zručnosti
Zmysel pre iniciatívnosť
Pracovné príležitosti na sociálnych sieťach

Cieľom kurzu je rozvinúť schopnosť písať proaktívne opisy v CV a hľadať príležitosti na trhu práce. Ďalej ukazuje kľúčové aspekty digitálneho hľadania zamestnania: bezprostrednosť komunikácie, identifikácia pracovných zdrojov, profilovanie zručností a kompetencií....

Do kurzuPrípadové štúdie


Zmysel pre iniciatívnosť
Projekt Mu.SA

Projekt Mu.SA: Museum Sector Alliance (Aliancia v múzejnom sektore) je schválený v rámci Aliancie pre sektorové zručnosti Programu Erasmus+. Jeho cieľom je riešiť prenos vznikajúcich potrieb zručností v konkrétnom odvetví hospodárstva do učebných plánov odborného vzdelávania s cieľom reagovať na uvedené potreby, napríklad aj na vznik nových pracovných miest v múzejníctve v dôsledku zrýchľujúceho sa tempa využívania IKT. Projekt priamo rieši nedos...

Do kurzuZmysel pre iniciatívnosť
Projekt: "Zamestnateľnosť a ženy v 21. storočí v Európe: od domácej ekonomiky po ekonomiku MSP (malé a stredné podniky) "MUPYME - online vzdelávacia platforma"

Popis: Vzdelávacia stránka MUPYME sa zameriava na poskytovanie špecifických školení pre ľudí, ktorí vyvíjajú školenia a vzdelávacie aktivity pre ženy v domácnosti. MUPYME Training Site je priestor, v ktorom budúci školitelia žien v domácnosti nájdu obsah a užitočné zdroje na obsah a podporu ich školení. V rámci online tréningovej platformy "MUPYME Training Site" sa ponúkajú rôzne alternatívy na výučbu - OBLASTI VEDOMOSTÍ, ktoré umožňujú oboznámiť...

Do kurzuDigitálne zručnosti
Everygirl Everywhere – “Každé dievča môže byť hocikde”

Podiel žien na rumunskom pracovnom trhu v oblasti informačných technológií (ďalej len “IT”) je 27,2% - čím sa krajina zaraďuje na 2. miesto v rámci EÚ a je 16,1% nad priemerom EÚ. Cieľom spoločnosti Smart Everything Everywhere, ktorá je kľúčovým európskym podporovateľom a hráčom v digitálnom sektore v Rumunsku a iniciátorom projektu Everygirl Everywhere (“Každé dievča môže byť hocikde”), je dosiahnuť do roku 2021 35% zastúpenie žien a do roku 203...

Do kurzuDigitálne zručnosti
STEM Talent Girl

Projekt STEM Talent Girl vyvíja inovatívne vzdelávacie programy, ktoré umožnia dievčatám získať prístup k vede a technológii s prvotriednymi mentormi, aby sa od najmladšieho veku podporovali a rozvíjali ich digitálne zručnosti. Projekt STEM Talent Girl ponúka rôzne programy na rozvoj talentu a povzbudzovania povolaní v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – Veda, technika, inžinierstvo a matermatika) u dievčat v 3. a 4. r...

Do kurzuObčianske a spoločenské kompetencie v digitálnej ére
“WWWx30”, Digitálne školenie pre 30 nezamestnaných žien

Work Wide Women (WWW) je start-up z Bologne - online platforma sociálneho vzdelávania pre odbornú prípravu žien. WWW je bezplatný digitálny vzdelávací projekt pre talianske ženy, ako aj ženy z iných krajín, je podporovaný veľvyslanectvom USA v Taliansku. Projekt je zameraný na to, ako sa stať "správcom komunít", čo je momentálne jedna z najžiadanejších digitálnych pozícií. Školenie trvá 4 mesiace, realizuje sa prostredníctvom WWW online platformy ...

Do kurzuObčianske a spoločenské kompetencie v digitálnej ére
ZÁKLADY PROGRAMOVANIA PRE ŽENY (WOMEN POWER CODE) – ako povzbudiť ženy k získaniu digitálnych zručností

ZÁKLADY PROGRAMOVANIA PRE ŽENY je trojročný projekt zameraný na dospelé ženy, ktoré hľadajú nové výzvy a snažia sa získať digitálne zručnosti, počítačovú gramotnosť a naučiť sa základy programovania. Štúdie o ženách, ktoré pracujú v oblasti informačno–komunikačných technológií (ďalej len “IKT”), odhalili, že vyšší podiel žien s pracovnou kariérou v digitálnej oblasti by prospel digitálnemu priemyslu, samotným ženám ako aj európskej ekonomike. Je p...

Do kurzuObčianske a spoločenské kompetencie v digitálnej ére
Môj trvalo udržateľný život

Medzi veci, ktoré najviac oceňujeme, patrí náš domov, rodinný komfort a bezpečnosť. Základnou vecou je pochopiť, že náš každodenný život využíva určité zdroje životného prostredia a tie nie sú nekonečné. Nakoľko môj životný štýl zaťažuje planétu? Inými slovami, aké stopy robí môj životný štýl na planéte? Odpoveď na tieto otázky je možné vypočítať pomocou tzv. kalkulačky ekologickej stopy. Vplyv jednotlivca alebo domácnosti alebo krajiny na prírodu...

Do kurzuObčianske a spoločenské kompetencie v digitálnej ére
Participatívny rozpočet mesta Hlohovec

Jednou z kľúčových kompetencií celoživotného vzdelávania sú občianske a sociálne kompetencie. Občianska kompetencia sa môže prejaviť tým, že človek koná ako zodpovedný občan a zúčastňuje sa na rozhodovaní v rámci svojej komunity. V roku 2015 mesto Hlohovec (SK) v spolupráci s mimovládnou organizáciou UTOPIA zaviedlo mechanizmus účasti občanov na tvorbe participatívneho rozpočtu ako stabilnej súčasti samosprávnych procesov. Umožňuje občanom zúčastň...

Do kurzu

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.